Algemene voorwaarden parkbezoek WILDLANDS Adventure Zoo Emmen

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een park waar onze dieren een grote mate van vrijheid genieten en waar diverse vormen van attracties, entertainment en culturele activiteiten worden geboden. Daarom is het voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen van het grootste belang dat u zich stipt aan onze algemene voorwaarden park- en theaterbezoek houdt. Deze voorwaarden zijn hieronder te vinden en op te vragen bij onze informatiebalie.

Voorwaarden theaterbezoek en specifieke reserveringen t.b.v. evenementen en horeca-activiteiten

 • Voor alle gasten die theatervoorstellingen in het ATLAS Theater bezoeken, zijn tevens de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD van toepassing, deze zijn vindbaar op de website van de VSCD; www.VSCD.nl en staan tevens vermeld op onze eigen website.
 • Indien sprake is van reserveringen van evenementen en activiteiten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing; UVH en staan eveneens vermeld op onze eigen website.

Algemeen

 • Wij willen ons mooie park en theater mooi houden. Blijft u daarom op de aangewezen wandelpaden en looproutes tenzij sprake is van begeleiding door een medewerker van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen.
 • Ga netjes en zorgvuldig om met de voorzieningen van het park.
 • Deponeer altijd uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Aan jongeren beneden 18 jaar wordt geen alcohol geschonken.
 • In het park geldt een algemeen rookverbod in onze gebouwen, in en rondom dierverblijven, in attracties en wachtrijen. Er mag in het park enkel gerookt worden op de daarvoor aangewezen locaties, deze locaties zijn voorzien van asbaktegels.
 • Het is niet toegestaan om verdovende en alcoholische middelen, gevaarlijke stoffen en / of gevaarlijke voorwerpen of wapens mee te nemen.
 • Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Het is niet toegestaan eigendommen van het park mee naar huis te nemen. Bij diefstal wordt altijd de politie ingeschakeld.
 • Ongewenste intimiteiten en / of ongewenst gedrag, evenals gebruik van fysiek en/ of verbaal geweld jegens andere gasten of medewerkers zijn niet toegestaan.
 • WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is bevoegd een attractie of onderdeel van het park naar eigen inzicht buiten bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding.
 • WILDLANDS Adventure Zoo Emmen behoudt zich het recht voor om de openingsdagen en/ of openingstijden gedurende het seizoen te wijzigen.
 • Nuttig consumpties op de daartoe aangewezen plaatsen (horecalocaties, picknickbankjes, pleisterplaatsen).
 • Bij onze horecalocaties, inclusief terrassen is het niet toegestaan om eigen meegebrachte etenswaren te nuttigen.

Entreetickets

 • Elk entreeticket is geldig voor één persoon
 • Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree
 • Niet geldig i.c.m. andere acties, (groeps)kortingen, arrangementen, overige reserveringen, Air Miles of elders verkregen entreebewijzen.
 • Entreetickets mogen onder geen enkele voorwaarde doorverkocht, gewijzigd, verdeeld of gedupliceerd worden en zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

Kleding en schoeisel

 • Wij verwachten van u dat u kleding draagt die past bij het karakter van ons park. De toegang tot het park kan worden geweigerd indien uw kleding of uitstraling het familiare karakter van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen schaadt.
 • Het is niet toegestaan zich met ontbloot bovenlijf in het park te begeven.

Entree

 • Het is niet toegestaan zich op het terrein van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen te bevinden zonder een geldig toegangsbewijs.
 • Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park.
 • Kinderen onder de 12 jaar dienen onder begeleiding het park te bezoeken.
 • Op elk toegangsbewijs wordt toegangscontrole toegepast, het toegangsbewijs moet op verzoek aan een medewerker worden getoond. Legitimatie is verplicht indien daar door één van onze medewerkers naar wordt gevraagd.

Veiligheid

 • Het is vanwege de veiligheid en welzijn van onze dieren niet toegestaan om onze dieren te voeren, op te hitsen, te doen schrikken en/of te laten ontsnappen.
 • Het is vanwege uw veiligheid en welzijn van onze dieren niet toegestaan om voorwerpen in, door of over de omheining van dierverblijven te gooien, steken en/of achter te laten.
 • Het is vanwege uw veiligheid en welzijn van de dieren niet toegestaan om op en/of over omheiningen van dierverblijven te klimmen.
 • Plaats uzelf en/of uw kinderen voor hun veiligheid en dat van u nooit op een rand, hekje of afscheiding bij de dierverblijven of attractie.
 • Situaties die tot letsel, schade of andere gevaarlijke situaties kunnen leiden, dienen op de dag van uw bezoek aan één van de medewerkers van WILDLANDS gemeld te worden.

Huisdieren

 • Meenemen van huisdieren, uitgezonderd hulphonden die zichtbaar in functie zijn, is vanwege mogelijk overbrengen van infecties en het eventueel veroorzaken van schrikreacties bij onze dieren niet toegestaan. Honden kunnen echter niet worden toegelaten in de attracties.

Voertuigen

 • Het is niet toegestaan om met fietsen, skeelers, steps, skateboards danwel andere voertuigen het park te betreden.  Dit geldt uiteraard niet voor rolstoelen, scootmobielen, rollators en kinderwagens.

Attracties

In WILDLANDS is een aantal attracties aanwezig. Voor deze attracties gelden specifieke afspraken die bij de desbetreffende attracties zijn aangegeven.

 • Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels, die op de borden, schermen en/of medewerkers  worden aangegeven, opgevolgd te worden.
 • Kinderen onder 1.00 meter lengte dienen te allen tijde door hun ouders dan wel begeleiders vergezeld te worden bij gebruik van de voor hen geschikte attracties en speeltoestellen.
 • Bij sommige attracties zijn specifieke lengte-eisen opgenomen. Het meten van kinderen gebeurt altijd met schoenen aan. Alle attracties worden ook betreden met schoenen aan.

Begeleiding groepen

 • Alle ouders en begeleiders van kinderen, groepen en / of schoolklassen dragen de verantwoording voor diegenen die onder hun leiding het park bezoeken.

Fotografie, film, muziek en WiFi

 • Zakelijk gebruik van foto- video- en andere opnameapparatuur (publicatie) is niet toegestaan, tenzij WILDLANDS Adventure Zoo Emmen daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 • Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten en of artikelen op het voorterrein of in het park is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie niet toegestaan.
 • Het gebruik maken van muziekinstallaties, radio’s en dergelijke is vanwege geluidsoverlast niet toegestaan.
 • Het gebruik van het WiFi-netwerk is gratis. Het is niet toegestaan om onveilige websites te bezoeken tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk van WILDLANDS.
 • Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt WILDLANDS zich de rechten en bevoegdheden voor die WILDLANDS toekomen op grond van de Auteurswet, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en de overige wetten en regelingen betreffende intellectueel eigendom.

Voor de borging van uw en onze veiligheid is een aantal locaties in ons park voorzien van camerabewaking.

U betreedt het park en theater en maakt gebruik van onze voorzieningen en attracties op eigen risico. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is niet aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal, beschadiging en/of het zoekraken van uw eigendommen tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van WILDLANDS Adventure Zoo Emmen of één van onze medewerkers.

Bij het niet naleven van één of meerdere van bovenstaande parkregels zijn onze medewerkers bevoegd om de gast te verwijderen en / of een toegangsverbod op te leggen zonder dat er recht ontstaat op restitutie van entreegelden. Eventuele veroorzaakte schade wordt altijd verhaald op de verantwoordelijke ouders, verzorgers en / of begeleiders.

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

 

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen B.V.
Raadhuisplein 99
NL-7811 AP Emmen
KVK: 04061211
BTW: NL809075349B01
Tel: +31 (0)591 850855
E-mail: info@wildlands.nl